POSÚDENIE RIZÍK STROJNÝCH ZARIADENÍ A VALIDÁCIA

 

Strojom rozumieme a postaráme sa, aby ste im rozumeli aj vy. Sme tím bezpečnostných technikov a inžinierov, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je starať sa o bezpečnosť strojných zariadení. 
 
Čo je analýza rizík? Analýza rizík je základom pre posúdenie zhody (CE certifikáciu) na stroje podľa NV 176/2008 Zb. a elektrické zariadenia podľa NV 118/2016 Zb. alebo zakaždým, keď zasiahnete do významných parametrov stroja alebo zariadenia. 

Čo je hodnotenie rizík? 

Analýza rizík je základným pilierom pre tvorbu posúdenia rizík. Iba posúdením rizík sa rozhoduje, či sa požaduje zníženie rizík na strojovom zariadení a ako tieto riziká znížiť. 
Posúdenie rizík od našej spoločnosti zahŕňa identifikáciu a ohodnotenie rizík Vášho strojného zariadenia s návrhom všetkých opatrení na zaistenie bezpečnosti na zariadení podľa platných noriem. 
Prečo? Pretože posúdenie rizika je priamo požadované strojárskou smernicou (2006/42/ES), ktorá je do českého právneho poriadku implementovanou nariadením vlády 176/2008 Zb. (pozri prílohu 7). Tvorbou iba analýzy rizík sa nenapĺňajú legislatívne požiadavky. 


 

Pri tvorbe posúdenia rizík pracujeme s harmonizovanými normami: 

ČSN EN ISO 12100:2011, v ktorej sa špecifikuje základná terminológia, zásady a metodológiu pre dosiahnutie bezpečnosti pri konštrukcii strojného zariadenia. Norma špecifikuje zásady posúdenia a znižovania rizika na dosiahnutie tohto cieľa. 
ČSN EN ISO 13849-1:2017, ktorá sa zaoberá konštrukciou a posudzovaním bezpečnostných riadiacich a ovládacích systémov a uvádza bezpečnostné požiadavky a pokyny pre zásady konštrukcie a integrácie bezpečnostných častí ovládacích systémov, vrátane návrhu softvéru. 

Čo je výstupom posúdenia rizík? 

 • popis strojného zariadenia 
 • určenie limitných hodnôt strojného zariadenia 
 • špecifikácia smernice a noriem vzťahujúcich sa na Vaše zariadenie 
 • identifikáciu nebezpečenstva 
 • vymedzenie používania zariadení akoprevádzkové režimy, kto môže zariadenie používať 
 • vymedzenie priestorov, limitov požiadavky na obsluhu, údržbu 
 • odhad rizika 
 • definícia bezpečnostných funkcií pre dané strojné zariadenie 
 • zhodnotenie rizika 
 • návrh riešenia na odstránenie nedostatkov 

Prevádzkované strojné zariadenie 

 • pre prevádzkované strojné zariadenia staršieho dátumu výroby vykonávame kontrolu podľa nariadenia vlády 378/2001 Zb. 
 • navrhneme zaistenie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť, návody, dokumentácia 

Aké potrebujeme dodať minimálne podklady pre dopyt? 

 • názov zariadenia
 • popis funkcie zariadenia, popis ovládania
 • fotografie alebo video funkcie zariadenia (pohľadové fotky zo všetkých strán
 • relevantné schémy - elektrické, pneumatika, atp.

Čo hrozí, ak nemáte vypracované posúdenie rizík? 

 • nespĺňate zákonné požiadavky dané strojárskou smernicou a prevzatým NV SR č. 176/2008 Zb.
 • nepoznáte riziká daného strojného zariadenia
 • v prípade poistnej udalosti, vzhľadom na nesplnenie legislatívnych požiadaviek na prevádzku strojných zariadení, môže dôjsť ku kráteniu poistného
 • môže dôjsť k fatálnym zraneniam osôb  
 • pokuta od Slovenskej Obchodnej Inšpekcie vo výške1 milion €

Ako dlho trvá celý proces? 

Termín je stanovený na základe aktuálneho vyťaženia nášho tímu, následne podľa veľkosti a zložitosti zariadenia. Štandardne je vypracovanie posúdenia rizík štandardného zariadenia otázkou niekoľkých dní. Všetko je samozrejme podmienené kooperáciou zákazníka a dodaním podkladov.

Ako začat, keď potrebujete posúdenieí rizík?

Kontaktujte nás a využite BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU, v ktorej zhodnotíme stav vášho strojného zariadenia a navrhneme najlepšie riešenie:

0
Dokončených posúdení rizík pre strojné zaiadenia

Naše ďalšie služby

Image
Image
Image
Image
Image