VYDÁVANIE VYHLÁSENÍ ES O ZHODE A CE PRE STROJOVÉ ZARIADENIAES vyhlásenie o zhode znamená, že výrobok alebo zariadenie je v súlade s predpismi a normami.  Ide o písomné vyhlásenie výrobcu/prevádzkovateľa, že výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov platných v EÚ (vrátane Slovenskej republiky) a že bol dodržaný zavedený postup posudzovania zhody.  

Postup posudzovania zhody je stanovený v zákone Zákon č. 254/2003 Z. z., ktorý zodpovedá smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach.  

Ktoré strojové zariadenia musia mať ES vyhlásenie o zhode a označenie CE podľa smernice 2006/42/ES?  

 1. všetky  strojné zariadenia vyrobené po roku 1997
   
 2. strojové zariadenia vyrobené pred rokom 1997, u ktorých došlo k podstatnej zmene, pozri.  Pozri príručku na uplatňovanie smernice 2006/42/ES, § 72 ods. 4
 3. strojové zariadenia dovážané z krajín mimo EÚ  

Kedy je potrebné splniť požiadavku na ES vyhlásenia o zhode pre strojné zariadenia?  

 • pred uvedením výrobku alebo zariadenia na trh sa musí vydať písomné ES vyhlásenie o zhode a výrobok musí mať označenie CE  

Čo predchádza vydaniu ES vyhlásenia o zhode?  

Vydaním ES vyhlásenia o zhode sa vyhlasuje, že celé strojné zariadenie je, od jeho projektu, konštrukcie, elektrického vedenia a ďalších, v súlade s aktuálne platnými normami a predpismi. Vykonalo sa aj hodnotenie rizika, podľa ktorého boli prijaté všetky identifikované opatrenia rizika. To znamená, že ste pridali bezpečnostné prvky alebo iné navrhované opatrenia.  

Preto, ak sú splnené všetky požiadavky smernice 2006/42/ES o strojných zariadeniach, úplnou technickou dokumentáciou podľa prílohy VII je ES vyhlásenie o zhode so zariadením a strojné zariadenie môže byť označené výrobným štítkom so symbolom CE.  

Aký je výsledok ES vyhlásenia?  

 • záverečná správa podľa prílohy VII časti A odseku 1 k smernici 2006/42/ES  
 • samostatné ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy II k smernici 2006/42/ES  

Aké minimálne dokumenty potrebujeme na spracovanie dopytu?   

 • názov zariadenia  
 • opis funkcie zariadenia, opis činnosti  
 • fotografie alebo video funkcie zariadenia (zobrazenie fotografií zo všetkých strán)  
 • príslušné schémy - elektrické, pneumatické atď.  
 • vypracované posúdenie rizík 

Ak tieto dokumenty neexistujú, prekonzultujeme ďalšie kroky a ich tvorbu pre následnú spoluprácu.  

Ako dlho trvá tento proces?  

Termín je stanovený na základe aktuálneho vyťaženia nášho tímu, následne obsahu technickej dokumentácie a prípadne ďalších dokumentov potrebných na prípravu dokumentov. Vydanie ES vyhlásenia o zhode je štandardne otázkou niekoľkých dní. Samozrejme, všetko podlieha spolupráci zákazníka a doručeniu dokumentov.  


ES prohlášení o shodě a vydání štítku CE
Ako začať, keď potrebujete vyhlásenie ES o zhode a vydanie CE pre strojové zariadenia? 

Kontaktujte nás a využite BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU, v ktorej zhodnotíme stav vášho strojného zariadenia a navrhneme najlepšie riešenie:

0
Vydaných ES vylásení o zhode a CE

Naše ďalšie služby

Image
Image
Image
Image
Image