VYDÁNÍ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A CE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍES prohlášení o shodě znamená, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce/provozovatele o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanovuje zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních. 

Které strojní zařízení musí mít ES prohlášení o shodě a štítek CE dle 2006/42/ES? 

 • všechny strojní zařízení vyrobené po roce 1997, tedy po zavedení zákona 22/1997 Sb. 
 • strojní zařízení vyrobené před rokem 1997, u kterých došlo k podstatné změně viz. viz příručka pro uplatnění směrnice 2006/42/ES, § 72, odstavec 4  
 • strojní zařízení dovezené ze zemí mimo EU 

Kdy je nutné splnění požadavku na ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení? 

 • již před uvedením výrobku nebo zařízení na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE 

Co předchází vydání ES prohlášení o shodě? 

Vydáním ES prohlášením o shodě je deklarováno, že celé strojní zařízení, od jeho návrhu, konstrukce, elektro zapojení a další, je v souladu s aktuálně platnými normami nařízeními. Bylo také provedeno posouzení rizik, dle kterého byla přijata všechna opatření rizik, která byla identifikována. To znamená, že jste doplnili bezpečnostní prvky, či další navržená opatření. 

Pokud je jsou tedy splněny všechny požadavky strojírenské směrnice 2006/42/ES, je kompletní technická dokumentace dle přílohy VII je možné na zařízení vydat ES prohlášení o shodě a strojní zařízení označit výrobním štítkem se symbolem CE. 

Co je výstupem vydání ES prohlášení rizik? 

 • závěrečné zprávy dle 2006/42/ES, přílohy VII, část A, odstavec 1 
 • samostatné ES prohlášení o shodě dle 2006/42/ES, příloha II 

Jaké potřebujeme dodat minimální podklady pro poptávku?  

 • název zařízení 
 • popis funkce zařízení, popis ovládání 
 • fotografie nebo video funkce zařízení (pohledové fotky ze všech stran) 
 • relevantní schémata - elektrická, pneumatika, atp. 
 • vypracované posouzení rizik 

Pokud tyto dokumenty neexistují, budeme konzultovat další postup a jejich vytvoření pro následnou spolupráci. 

Jak dlouho celý proces trvá? 

Termín je stanoven na základě aktuálního vytížení našeho týmu, následně obsahu technické dokumentace a případně dalších podkladů nutných pro přípravu dokumentů. Standardně je vydání ES prohlášení o shodě otázkou několika dní. Vše je samozřejmě podmíněno kooperací zákazníka a dodáním podkladů. 


ES prohlášení o shodě a vydání štítku CE

Jak začít, když potřebujete ES prolášení o shodě a vydání CE pro strojní zařízení?

Kontaktujte nás a využijte BEZPLATNOU KONZULTACI, ve které zhodnotíme stav vašeho strojního zařízení a navrhneme nejlepší řešení:

Naše další služby

Image
Image
Image
Image
Image