Nový Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a další prováděcí směrnice

 

Od 1. července 2022 vejde v účinnost Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který ruší dosud platný zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a také současně ruší nebo mění 25 prováděcích předpisů.

Co Zákon 250/2021 Sb. upravuje:

  • požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již     provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu
  • výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
  • práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,
  • předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
  • průvodní dokumentace musí být v českém jazyce – velký problém nejen v oblasti BOZP. Firmy by už neměly přebírat zařízení bez české dokumentace, jako je tomu nyní. Jde především o to, že zaměstnanci musejí být prokazatelně seznámeni s návodem výrobce.

V zákoně č. 250/2021 Sb. je přímo uvedená definice vyhrazených technických zařízení, která se odlišuje od původního znění uvedeného v zákoně č. 174/1968 Sb. Podle nového zákona je vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Úplnou novinkou v zákoně je povinnost hlášení havárie. Od 1. července 2022 bude provozovatel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

K Zákonu 250/2021 Sb. jsou již zveřejněné prováděcí směrnice:

  • nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
 
Například nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o zdvihacích zařízeních hovoří:
Za vyhrazená zdvihací zařízení se nově považují jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 1 000 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene. Dříve tomu tak bylo pouze od 5ti tun.
Pro plošiny je to do 1,5 m místo od 3 m
Pro výtahy/nákladní výtahy je to už od 100 kg nosnosti a výškou 2 m. 
Také se změnili četnosti revizí, školení a zkoušek pro všechny oblasti. (plyn, tlak, výtahy, plošiny, elektro)
 
Dále například nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti ruší známou vyhlášku 50 z roku 1978!
Současné vyhlášky platí do konce platnosti všem kdo jí mají. Pak je třeba postupovat a proškolit se podle nového nařízení vlády 194/2022.
 

 

Pokud Vás článek zaujal a chcete se připravit na nové pravidla, či zjistit více, neváhejte nás kontaktovat.
Jme tým bezpečnostních inženýrů a techniků, kteří strojům (normám) rozumí a pomůžeme Vám, aby jste si s nimi rozuměli i vy!

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  +420 724 106 651

S čím Vám můžeme pomoct?

Posouzení rizik a validace
Zajištění bezpečnosti na strojním zařízení
Vydání ES prohlášení o shodě a CE
Programování technologií
Robotická pracoviště