POSOUZENÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A VALIDACE

 

Strojům rozumíme a postaráme se, abyste jim rozuměli také. Jsme tým bezpečnostních techniků a inženýrů, kterých hlavní pracovní náplní je starat se o bezpečnost strojních zařízení. 
 
Co je analýza rizik? 
Analýza rizik je základem pro posouzení shody (CE certifikaci) na stroje dle NV 176/2008 Sb. a elektrická zařízení dle NV 118/2016 Sb. anebo pokaždé, když zasáhnete do významných parametrů stroje nebo zařízení. 

Co je posouzení rizik? 
Analýza rizik je základním pilířem pro tvorbu posouzení rizik. Pouze posouzením rizik se rozhoduje, zda je požadováno snížení rizik na strojním zařízení a jak tato rizika snížit.  
Posouzení rizik od naší společnosti zahrnuje identifikaci a ohodnocení rizik Vašeho strojního zařízení s návrhem všech opatření pro zajištění bezpečnosti na zařízení dle platných norem. 
Proč? Protože posouzení rizika je přímo požadováno strojírenskou směrnicí (2006/42/ES), která je do českého právního řádu implementovanou nařízením vlády 176/2008 Sb. (viz příloha 7).  Tvorbou pouze analýzy rizik se nenaplňují legislativní požadavky.
 

Při tvorbě posouzení rizik pracujeme s harmonizovanými normami: 
ČSN EN ISO 12100:2011, v níž se specifikuje základní terminologie, zásady a metodologii pro dosažení bezpečnosti při konstrukci strojního zařízení. Norma specifikuje zásady posouzení a snižování rizika k dosažení tohoto cíle. 
ČSN EN ISO 13849-1:2017, která se zabývá konstrukcí a posuzováním bezpečnostních řídících a ovládacích systémů a uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů, včetně návrhu software. 

 Co je výstupem posouzení rizik? 

 • popis strojního zařízení 
 • určení mezních hodnot strojního zařízení 
 • specifikace směrnice a norem vztahujících se na Vaše zařízení 
 • identifikaci nebezpečí 
 • vymezení používání zařízení jako jsou provozní režimy, kdo může zařízení používat  
 • vymezení prostorů, limitů požadavky na obsluhu, údržbu 
 • odhad rizika 
 • definice bezpečnostních funkcí pro dané strojní zařízení 
 • zhodnocení rizika 
 • návrh řešení pro odstranění nedostatků  

Provozované strojní zařízení 

 • pro provozované strojního zařízení staršího data výroby provádíme kontrolu dle nařízení vlády 378/2001 Sb. 
 • navrhneme zajištění minimálních požadavků na bezpečnost, návody, dokumentace 

Jaké potřebujeme dodat minimální podklady pro poptávku?  

 • název zařízení 
 • popis funkce zařízení, popis ovládání 
 • fotografie nebo video funkce zařízení (pohledové fotky ze všech stran) 
 • relevantní schémata – elektrická, pneumatika, atp. 

Co hrozí, pokud nemáte vypracované posouzení rizik? 

 • nesplňujete zákonné požadavky dané strojírenskou směrnicí a převzatým NV ČR č. 176/2008 Sb.  
 • neznáte rizika daného strojního zařízení 
 • v případě pojistné události, vzhledem k nesplnění legislativních požadavků na provoz strojních zařízení, může dojít ke krácení pojistného 
 • může dojít k fatálním zranění osob  
 • pokuta od České Obchodní Inspekce ve výši až 50 000 000 Kč 

Jak dlouho celý proces trvá? 

Termín je stanoven na základě aktuálního vytížení našeho týmu, následně dle velikosti a složitosti zařízení. Standardně je vypracování posouzení rizik standardního zařízení otázkou několika dní. Vše je samozřejmě podmíněno kooperací zákazníka a dodáním podkladů. , provozované zařízení, MPBP, místně provozně bezpečnostní předpis, sistema, optická závora, optický skener, bezpečnostní zámek, CE certifikát,12 100, EMC

Jak začít, když potřebujete posouzení rizik? 

Kontaktujte nás a využijte BEZPLATNOU KONZULTACI, ve které zhodnotíme stav vašeho strojního zařízení a navrhneme nejlepší řešení:

Naše další služby

Image
Image
Image
Image
Image